Rafael Porto

Rafael Porto

ICTP-SAIFR

Black Holes: ‘The aura of the miraculous’